شعبه های ما

هلدینگ ملکی برتر دارای 8 شعبه فعال در استان آذربایجان غربی و بیش از 12 شرکت پارتنر در ایران، قبرس، ترکیه، انگلستان، آذربایجان، امارات متحده و کانادا می باشد.